ДДЛРГ Петър Димитров

Категория

ОБРАЗОВАНИЕ

Адрес

с. Първомай

Контакти

  • 07427/ 20 28

  • dovdlrg_petar_dimitrov@abv.bg

с. Първомай; ул.Маркови кладенци № 4, общ. Петрич

ДДЛРГ “Петър Димитров” е обслужващо звено в системата на община Петрич за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи от I до XII (XIII) клас.

В специализираната институция се полагат грижи и създават подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие на децата, както и за тяхната социализация от най- ранна възраст в обществото, условия за развитие на тяхната индивидуалност съобразно възможностите и интересите им, условия за всяко дете да се самоорганизира, да създава форми на самоуправление и да участва в тях. Осъществява се непрекъсната грижа и индивидуален подход към нуждите на всяко дете в условия и среда, близка до семейната.

Към 04.12.2012 година капацитета на ДДЛРГ е 50 места, от които 45 са заети. В Дома са настанени деца полусираци, изоставени деца и деца от отдалечени населени места отстоящи на около над 20км., които нямат достъп до учебно заведение.

Децата настанени в Дома ползват социалните услуги „Седмична грижа”, „Институционална грижа” и „Дневен престой”. Създадени са добри условия за живот и самоподготовка на възпитаниците ни.

Колектива работи единно като екип по отношение правилното морално и нравствено възпитание за израстване на децата като пълноценни личности в нашето общество.

Децата посещават редовно учебните занятия и проявяват съвместно с възпитателите си загриженост по качествената си самоподготовка. Всеки осъзнава ролята си за развитието на другия като личност. Затова и децата вярват, че всички можем да променим живота си и от нас зависи как ще го направим.